Pravna sredstva u borbi protiv korupcije u zdravstvu

Propisima kojima se reguliše oblast zdravstvene zaštite, predviđeni su određeni mehanizmi koji se, izmedju ostalog, mogu koristiti u obračunu sa korupcijom. Na žalost, korišćenje ovih mogućnosti u praksi je na izuzetno niskom nivou, pa je u svim anketama javnog mnjenja o prisutnosti korupcije u Srbiji, zdravstveni sistem po pravilu na vrhu lestvice.

Krivični zakon Republike Srbije, takođe, definiše krivična dela primanja i davanja mita.

(Član 367.)

“Službeno lice koje neposredno ili posredno zahteva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti, kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina.”(…)

(Član 368.)

“Ko službenom ili drugom licu učini, ponudi ili obeća poklon ili drugu korist da službeno lice u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog lica,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.”(…)

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2005. godine, po prvi put je definisao prava pacijenata u Srbiji.

pravna sredstva u borbi protiv korupcije u zdravstvu

autor fotografije morvan (sxc.hu)

  • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
  • Pravo na informacije
  • Pravo na obaveštenje
  • Pravo na slobodan izbor
  • Pravo na privatnost i poverljivost informacija
  • Pravo na samoodlučivanje i pristanak
  • Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju
  • Pravo na tajnost podataka
  • Pravo na prigovor
  • Pravo na naknadu štete

UKOLIKO VAM JE ZA OSTVARENJE BILO KOG OD NABROJANIH PRAVA, DIREKTNO ILI INDIREKTNO OD STRANE BILO KOG ZDRAVSTVENOG RADNIKA TRAŽEN NOVAC, POKLON (ČAST)ILI PROTIVUSLUGA, ne oklevajte da iskoristite jedan od sledećih dostupnih načina za prijavu takve situacije.

1. Podnošenje prijave zaštitniku pacijentovih prava

Svaka zdravstvena ustanova ima zakonsku obavezu da imenuje zaštitnika pacijentovih prava. Nevolja je što se isti imenuje od osoba koje već rade u pravnoj službi ustanove, tako da postoji sumnja u spremnost tih osoba da se u odbrani prava pacijenata zamere kolegama s kojima su proveli ceo radni vek. Ipak, za svaku pohvalu je ideja da se jedna ovakva institucija uspostavi, što je dobra osnova da se u budućnosti ulažu napori u poboljšanje načina njihovog rada.

Prigovor ili žalba se zaštitniku pacijentovih prava mogu uputiti u usmenoj ili pisanoj formi, a zaštitnik je potom dužan da u roku od 5 dana ispita okolnosti na koje se prijava odnosi, i o svom mišljenju izvesti direktora ustanove i osobu koja je prigovor podnela.

2. Prijava Zdravstvenoj inspekciji

Prijavu Inspekciji Ministarstva zdravlja potrebno je podneti u pisanoj formi, bilo preporučenom poštom, bili predajom na pisarnici:

Inspekcija Ministarstva zdravlja, Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Inspekcija je dužna da u roku od 15 dana reaguje po prijavi, i potom izvesti o svom rešenju kako podnosioca prijave, tako i one na koje se prijava odnosi.

3. Pozivanje „Belog telefona“ Ministarstva zdravlja

Od aprila 2008. godine, Ministarstvo zdravlja uvelo je servis pod nazivom “Beli telefon”. Reč je o govornom automatu na telefonskom broju 0700 111 700 koji se može iskoristiti radi postavljanja pitanja, a odgovor stiže na kućnu adresu u roku od 8 dana. Pozivi se tаrifirаju korisnicimа usluge po ceni lokаlnog pozivа bez obzirа iz kog delа zemlje zovu.

Istovremeno je otvoren i SMS servis, sa istom namenom i načinom rada. Građani mogu postаvljаti pitаnjа putem SMS poruke nа broj 3233 u sledećem formаtu: MZ (razmak) tekst pitanja (ne duži od 160 kаrаkterа). Uslugа će biti dostupnа 24 čаsа dnevno, 7 dаnа u nedelji, zа korisnike mrežа MTS–а (064/065) i Telenorа (062/063). Cenа SMS poruke koju plаćа korisnik je 7 dinаrа + PDV.

4. Podnošenje prijave MUP-u i Tužilaštvu

U slučaju otvorenog zahteva za davanjem novca za izvršenje bilo koje zdravstvene usluge ili intervencije, slučaj možete prijaviti MUP-u ili Tužilaštvu. Da bi se, uz Vašu pomoć, mogli prikupiti dokazi koji će biti neoborivi na sudu, potrebno je da ovo uradite pre bilo kakve primo – predaje novca, tj. da u saradnji sa policijom ili tužiocem na primo – predaju odete sa novčanicama koje će biti obeležene. Ponekad za sud čak ni ovo nije dovoljno, nego je potrebno da tokom primo – predaje novca budete i ozvučeni.

NEMA RAZLOGA DA SAMI NUDITE BILO ŠTA!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *